Организационата структура на Стентон Градба во текот на своето 10 годишно работење постојано се зголемува и денес има повеке од 100 вработени од кои 20 се со високо образование.

Оддели во Стентон Градба:

  • Сепарација
  • Бетонска база и миксеристи
  • Сервис
  • Продажна оператива
  • Возен парк
  • Техничка припрема
  • Книговодство