Во Бетонската база се врши производство и продажба на сите типови и видови на готов бетон и тоа:

  • МБ 15/3
  • МБ 15/4
  • МБ 20/3
  • МБ 20/4
  • МБ 30/3
  • МБ 30/4

Покрај производство на готов бетон и бетонски елементи нудиме и транспорт и вградување на готовиот бетон со сопствени возила миксери и бетонски пумпи.