Сертификат ИСО 9001

Сертификат ИСО 45001

Сертификат ИСО 14001

Лиценца за изведувач на градби од прва категорија

Лиценца за управител на градби

Лиценца за проектирање на градби од прва категорија

Лиценца за вршење на јавен превоз во меѓународниот патен сообраќај

Сертификат за сообразност на контрола на фабричко производство

Прилог кон сертификат за сообразност на контрола на фабричко производство