Проект: „Изградба на линиска инфраструктурна градба отворен канал на
сливни води со делумно негово затворање и измесувањ на траса од пресек
со ул. Лавчански пат низ 15-ти корпус, низ СРУ 1 во АРМ 1 покрај
стадион до Буковски гробишта – Дел 4 – Општина Битола“

Клиент: Министерство за транспорт и врски

Краток опис на договорот:
Вкупна должина на трасата L= 2051,91 m
– Санација на постоечки канал во должина од L= 1140,85 m; Чистење и
облагање за водонепропусливост;
– Затварање на постоечкиот канал во должина од L= 343,77 m; Армирано
бетонски канал со правоаголен попречен пресек;
– Реконструкција на постоечки канал во должина од L= 193,88 m;
Отстранување на постечки канал и изработка на нов на негово место;
– Изместување на постоечки канал во должина од L = 373,41 m;
Дислокација и изработка на нов нов армирано бетонски канал со
правоаголен поречен пресек;