Проект : Чистење на речно корито на Река Црна

ЛОТ 1 14+500 – 19+500 КМ

ЛОТ 2 19+500 – 23+500 КМ

Клиент : UNDP – North Macedonia

Краток опис на договорот : Чистење на речно корито на река црна во должина од 9 км. Чистењето на речното корито овозможи зголемување на насипите на мињор и мајор коритото на реката со преку 100.000,00 м3 како и ископ/чистење на наносен материјал во вкупна количина од 180.000,00 м3.