Проект : Уредување на коритото од поројот во с.Гермијан 0+122,80 до км 0+929,06 со L=806,26m

Клиент : Општина Новаци

Краток опис на договорот : Расчистување на целата траса од грмушки и шибје, машински ископ на земја за оформување на коритото, вградување и набивање на тампон за каналот, облагање на косините и дното со кршен камен во цементен малтер и ѕидање на парапетен ѕид од кршен камен.