Проект : Санација на свлечиште на регионален пат Р2433 (Радовиш – Конче) на км 11+500

Клиент : Јавно Претпријатие за Државни Патишта – ЈПДП

Краток опис на договорот : Целосна организација на градилиштето (регулација на сообраќај, уредување и изработка на пристапни патишта), машински ископ на почвен материјал, изработка на насип од локален материјал, машинско дупчење на колови Ф800мм, армирање на колови, врзна плоча, вертикално платно и бетонирање на истите. Изработка на дренажен систем и коловозна конструкција. Поставување на еластична одбојна ограда како и поставување на геодетски и реперни точки за оскултација на свлечиштето и конструкцијата.