Проект: Куќарки за пајки

Инвеститор: UNDP

Краен корисник: Град Скопје