Парк Могила

“Партерно уредување на корито на река Шемница и реконструкција на улица“

Уредување со бекатон патеки со вкупна површина 1100 м2

Урбана опрема бетонски клупи и корпи

И асфалтирање на улица 700 м2