Парк Лопатица ( “Уредување на излетничко место во С.Лопатица“)

Инвеститор: Општина Битола

Уредување со бекатон патеки со вкупна површина 1800м2, хортикултурно уредување, афалтирање на паркинг со површина од 600м2, поставување клупи, преносливи тоалети, канделабри, корпи за отпадоци и чешми.