Реконструкција и доградба на мост над Градска Река (ул.Трајко Николоски) – Општина Прилеп.

Извршено е бушење на |78 АБ колови со должина од 13,00м и дијаметар од 800mm, нивно армирање и бетонирање. Поставени се 4 надколови греди, 4 АБ платна, 4 належни греди, 126 АБ мостовски носачи и АБ плоча со d=20cm. Направено е соодветно одводнување и поставување на хидроизолација на мостот и негово асфалтирање.