Изградба на хидротехничка инфраструктура во ТИРЗ Прилеп.