СН Сообраќаен Центар претставува првиот мултинаменски објект во чиј склоп се нудат поголем број на услуги кои се меѓусебно поврзани.