Кадровска опременост

Организационата структура во текот на своето 10 годишно работење постојано се зголемува и денес има повеке од 100 вработените од кои 20 се со вискоко образование.